Yleinen laki - I osa, XX osasto, 138 luku, 12 § (2023)

12 § Tavallinen ravintoloitsija, jolla on 140 luvun mukaan laillinen lupa hoitaa ravintolaa, majatalonomistaja, jolla on tämän luvun mukaan laillinen lupa hoitaa hotellia, pubipanimo, eläkeläisyhteisö ja tavernan pitäjä tämän säännöksen mukaisesti luku, missä tahansa kaupungissa tai paikkakunnalla, jossa lupien myöntäminen tämän pykälän mukaisesti tapauksen mukaan kaikkien alkoholijuomien tai vain viinien ja mallasjuomien myyntiin on tämän luvun mukaan sallittu, mutta tavernan osalta kuitenkin kohdan 11 A määräyksiä, paikalliset lupaviranomaiset voivat komission etukäteen antamalla luvan myydä matkustajille, tuntemattomille ja muille asiakkaille ja asiakkaille, jotka eivät ole alle 21-vuotiaita, tällaisia ​​juomia. ja humalassa, jos kyseessä on hotellin tai ravintolan tai jatkuvan hoidon eläkeyhteisön luvanhaltija, vain ruokasalissa tai ruokailuhuoneissa ja sellaisissa muissa hotellin julkisissa tiloissa tai alueilla, joita paikalliset lupaviranomaiset pitävät kohtuullisina ja asianmukaisina ja hyväksyvät kirjoittaminen; ja edellyttäen lisäksi, että rajoitukset, jotka koskevat palvelua ja kulutusta ravintolassa tai hotellissa tai jatkuvassa hoidossa olevalla eläkeläisyhteisössä vain ruokasaleissa ja sellaisissa muissa julkisissa tiloissa tai tiloissa, jotka paikallinen lupaviranomainen pitää kohtuullisena ja asianmukaisina, ei estä ravintolaa tai hotellia antamasta suojelijan pitää ja ottaa pois tiloja vain sen verran, kuin suojelijan aterian yhteydessä ostamasta pullotetusta viinistä jää jäljelle ja jota asiakas ei ole käyttänyt kokonaan aterian aikana; edellyttäen lisäksi, että palveluun ja kulutukseen liittyvät rajoitukset tavernassa, klubissa tai sotaveteraanijärjestössä, jolle on myönnetty lupa tämän pykälän mukaisesti, eivät estä tavernaa, kerhoa tai sotaveteraanijärjestöä sallimasta suojelijaa, jäsentä tai vierasta, tapauksen mukaan säilyttää ja ottaa pois tiloista vain sen verran, kuin suojelijan, jäsenen tai vieraan aterian yhteydessä ostamasta pullotetusta viinistä jää jäljelle ja jota asiakas, jäsen tai vieras ei ole kuluttanut kokonaan aterian aikana ; edellyttäen lisäksi, että kaikki tällaiset viinipullot on suljettava uudelleen toimikunnan antamien määräysten mukaisesti ja kuljetettava 90 luvun 24I §:ssä sallitulla tavalla kuljetettaessa moottoriajoneuvossa mainitun luvun 1 §:n mukaisesti; sillä edellytyksellä, että hotelliluvan haltijalle ei myönnetä tavernalupaa. Tässä lisensoitu majatalon haltija voi myös tehdä tällaisia ​​myyntiä rekisteröidyille vieraille, jotka asuvat yksityisissä huoneissa hänen hotellissa ja ruokasalissa tai ruokasalissa ja sellaisissa muissa julkisissa tiloissa tai rakennusten alueilla samoissa tiloissa kuin hotelli ja joita hoidetaan. tällaisten hotellien osana ja vierekkäisenä ja sen yhteydessä sekä rekisteröidyille vieraille, jotka majoittavat yksityisiä huoneita tällaisissa rakennuksissa sekä asuntohuoneistoissa, jotka sijaitsevat hotellin yhteydessä ja vierekkäin ja myös samoissa tiloissa, myyntiä voidaan tehdä hotellin lisenssinhaltijan toimesta paikallisten lupaviranomaisten kohtuullisena ja asianmukaisena pitämänä ja kirjallisesti hyväksymänä. Tällaisia ​​myyntejä voi tehdä myös tässä toimiluvan saanut eläkeläisyhteisö, asukkaille tai asukkaiden vieraille jatkuvan hoidon eläkeyhteisön huoneissa ja ruokasaleissa ja muissa julkisissa tiloissa tai rakennusten alueilla samoissa tiloissa kuin jatkuvan hoidon eläkeyhteisö, joka toimii tällaisen jatkuvan hoidon eläkeyhteisön liitteenä ja vieressä ja sen yhteydessä sekä tällaisten rakennusten asukkaiden vieraille; edellyttäen kuitenkin, että jatkuvan hoidon eläkeyhteisön luvanhaltija voi tehdä tällaisen myynnin, mikäli paikalliset lupaviranomaiset pitävät kohtuullisena ja asianmukaisena ja hyväksyvät sen kirjallisesti. Ravintolan luvanhaltija voi tehdä tällaisen myynnin sellaisilla osastoilla tai paikoissa urheiluareenalla, stadionilla, pallopuistossa, kilparadalla, auditoriossa tai missä tahansa lentoaseman rakennuksessa, jonka paikallinen lupaviranomainen pitää kohtuullisena ja asianmukaisena ja hyväksyy kirjoittaminen. Paikallinen toimilupaviranomainen voi myöntää luvan kaikkien alkoholijuomien myyntiin tai luvan viinien ja mallasjuomien myyntiin missä tahansa paikassa golfkentän perusteella katsoessaan kohtuulliseksi ja asianmukaiseksi. Paikalliset toimilupaviranomaiset voivat harkintansa mukaan myöntää ravintolalupaa haettaessa sellaisen alkoholijuomien myyntiin oikeuttavan luvan kaikkina viikonpäivinä tai luvan, joka antaa luvan myydä vain maallisina päivinä, ja näiden viranomaisten päätöksen kumpi näistä kahdesta tyypistä voidaan myöntää tietyn hakemuksen perusteella, on lopullinen. Niin kauan kuin tällaisten alkoholijuomien myynti on sallittu missä tahansa kaupungissa tai paikkakunnalla tämän luvun nojalla, on valta myöntää siellä 1140 luvun mukaiset majatalon- ja muonitusluvat paikallisilla lupaviranomaisilla; edellyttäen, että jos henkilö hakee sekä mainitun sataneljäkymmentäluvun mukaisen yhteisen muonitusluvan tai majatalonhaltijan luvan että tapauksen mukaan hotelli- tai ravintolaluvan uusimista tämän pykälän nojalla ja paikalliset lupaviranomaiset kieltäytyvät myöntää mainitun yhteisen muonitus- tai majatalonhaltijan luvan tai jättää toimimatta sitä koskevien hakemusten perusteella 30 päivän kuluessa, hakija voi valittaa siitä toimikunnalle samalla tavalla kuin 67 §:ssä ja kaikissa mainitun pykälän säännöksissä säädetään. lupia, jotka paikalliset lupaviranomaiset ovat tämän luvun mukaisesti valtuuttaneet myöntää, sovelletaan tällaisen yhteisen muonitusluvan tai majatalon haltijan luvan osalta.

Jos tämän pykälän mukaisesti majatalonhaltijan tai tavallisen muonittajan toimiluvan haltijalle myönnetty lupa keskeytetään tai peruutetaan jostain erityisestä syystä, kyseiset viranomaiset eivät saa ryhtyä toimenpiteisiin majatalonhaltijan tai tavallisen muonittajan toimiluvan osalta ennen kuin 67 §:ssä tarkoitetun muutoksenhaun määräajan päättyminen, jos valitusta ei tehdä, tai ennen valituksen ratkaisemista, eikä sen jälkeen, paitsi muusta syystä, jos päätös on suotuisa valittaja. Mikä tahansa klubi missä tahansa kaupungissa, jossa alkoholijuomien tai tapauksen mukaan vain viinien ja mallasjuomien myyntilupien myöntäminen on sallittu tämän luvun mukaisesti, voi saada paikallisten lupaviranomaisten lisenssin edellyttäen, että paikalliset lupaviranomaiset hyväksyvät. palkkio, myydä tällaisia ​​juomia vain jäsenilleen ja paikallisten lupaviranomaisten antamien määräysten mukaisesti myös jäsenten esittelemille vieraille, ei muille. Tämän pykälän mukaisesti lisensoitu klubin jäsen saa tuoda viiniä nautittavaksi paikan päällä seurasta ostetun aterian yhteydessä, ellei klubi vastusta, mitä se voi tehdä oman harkintansa mukaan. Klubin tulee aina valvoa viinin käsittelyä, tarjoilua ja jakelua tämän luvun mukaisesti ja se voi kieltäytyä kaatamasta viiniä kenelle tahansa asiakaspalvelijalle mistä tahansa syystä tai ilman syytä riippumatta siitä, ovatko pullot auki vai avaamattomia. Avaamattomat pullot palautetaan suojelijalle, joka poistaa pullot tiloista tilaisuuden päätyttyä ja avoimet pullot palautetaan ja suljetaan uudelleen toimikunnan antamien määräysten mukaisesti ja kuljetetaan luvun 24I §:n sallimalla tavalla. 90 kuljetettaessa moottoriajoneuvossa mainitun luvun 90 kohdassa 1 määritellyllä tavalla. Seura määrittää ja perii kohtuullisen korkkimaksun, joka lisätään jäsenen ateriakuluihin. Maksun on oltava vähintään 30 dollaria, ja sitä sovelletaan jokaiseen avattavaan viinipulloon.

Paikalliset lupaviranomaiset sellaisessa kaupungissa tai kylässä, jossa tämän luvun nojalla luvan myöntäminen tämän pykälän mukaisesti kaikkien alkoholijuomien tai tapauksen mukaan vain viinien ja mallasjuomien myyntiin on sallittu tämän luvun nojalla, voivat komission suostumuksella ja riippumatta seitsemäntoista jaksossa mainituista lisenssien lukumäärän rajoituksista, myöntää toimiluvan mille tahansa yhteisölle, jonka jäsenet ovat sotaveteraaneja ja jotka omistavat, vuokraavat tai vuokraavat kyseisessä kaupungissa rakennuksen tai tilan rakennuksessa Yhdysvaltojen kongressin perustaman sotaveteraanijärjestön toimipaikan käyttö ja majoitus tällaisten juomien myymiseksi vain kyseisen viran jäsenille sekä paikallisten lupaviranomaisten antamien määräysten mukaisesti myös vieraille sellaisille jäsenille eikä muille.

Paikalliset lupaviranomaiset voivat ensiksi määrätä tämän pykälän mukaisia ​​lupia alun perin myöntäessään ja jokaisen vuosittaisen uusimisen yhteydessä lupamaksun suuruuden, tavernaluvan tai muun tämän pykälän mukaisen luvan osalta kaikkien alkoholijuomien myyntiä varten. juomia tai muita tämän jakson mukaisia ​​viinien ja mallasjuomien myyntilupia koskevia lupia, ja edellyttäen, että mikään tässä ei estä näitä viranomaisia ​​vahvistamasta erisuuruisia lisenssimaksuja edellä mainituissa rajoituksissa ravintolaluville, jotka sallivat tällaisen myynnin vain maallisina päivinä. Jos näin vahvistetaan erilaiset lupamaksut, alkoholijuomien myyntiin oikeuttavien lupien maksu kaikkina viikonpäivinä saa olla enintään kaksikymmentäviisi prosenttia korkeampi kuin luvan maksaminen vain maallisina päivinä. Paikallisen lupaviranomaisen on ennen luvan myöntämistä tämän pykälän mukaiselle hakijalle tai ennen luvan uusimista suoritettava hakijan tilojen tarkastus sen toteamiseksi, että kyseiset tilat ovat kaikilta osin asianmukaisen määritelmän mukaisia. ja että hakija on vähintään 21 vuoden ikäinen ja hyvälaatuinen henkilö siinä kaupungissa, jossa hän hakee lupaa. Lupaa ei myönnetä hakijalle, joka on tuomittu liittovaltion tai osavaltion huumausainelain rikkomisesta.

Paikalliset toimilupaviranomaiset voivat hyväksyä tämän pykälän mukaisesti myönnetyn luvan luovuttamisen ja myöntää sen tilalle samalle luvanhaltijalle minkä tahansa muun tämän pykälän nojalla valtuutetun toimiluvan sekä hyväksyä uuden toimiluvan maksuun hyvityksen palautetusta lisenssistä maksettu maksu, mutta palautusta ei sallita. Samalle luvanhaltijalle saman lupavuoden mille tahansa jaksolle edellä mainitulla tavalla myönnetyt eri luvat katsotaan 17 §:ssä yhdeksi toimilupaksi.

Paikalliset lupaviranomaiset määräävät joko yleisesti tai erikseen kullekin luvanhaltijalle tunnit, joina kuka tahansa luvanhaltija saa myydä tällaisia ​​alkoholijuomia edellä mainitulla tavalla; edellyttäen kuitenkin, että tällaista myyntiä ei saa tehdä minään maallisena päivänä kello 2–8 antemeridiaanin välillä ja että ketään tällaista lisenssinhaltijaa ei saa kieltää tekemästä tällaista myyntiä, paitsi jaksossa 33 sellaisena päivänä kello yhdentoista antemeridiaanin jälkeen ja ennen kello yhtätoista postmeridiaania, eikä tavernaa saa pitää avoinna millään sellaisina päivinä kello yhden ja kello kahdeksan antemeridiaanin välillä; edellyttäen lisäksi, että ketään tällaista luvanhaltijaa tai hänen johtajaansa ei saa koskaan kieltää olemasta luvan saaneissa tiloissa; edellyttäen lisäksi, että työntekijöitä, urakoitsijoita tai alihankkijoita ei saa kieltää olemasta näissä tiloissa milloin tahansa siivoamaan, remontoimaan, tekemään hätäkorjauksia tai huolehtimaan tällaisten tilojen turvallisuudesta tai valmistamaan ruokaa päivän työtehtäviä varten. tai yrityksen avaaminen tai sulkeminen asianmukaisesti. Lupaviranomainen ei saa lyhentää tällaisten alkoholijuomien myyntiaikoja luvanhaltijan toimesta vasta julkisen kuulemisen jälkeen, joka koskee vähentämisen tarvetta; edellyttäen kuitenkin, että luvanhaltijalle, jota tällainen muutos koskee, on ilmoitettava julkisesta kuulemisesta 2 viikkoa etukäteen.

Tämän jakson nojalla myönnettävään lupaan ei saa asettaa ehtoja tai vaatimuksia, jotka vaihtelevat luvan saaneiden tilojen käyttöastetta sellaisen henkilön tai valtion tai paikallisen viraston todistuksena, joka on vastuussa valtion rakennusmääräysten tai sen sääntöjen tai määräysten hallinnoinnista tai täytäntöönpanosta.

Kenellekään henkilölle, yritykselle, yhtiölle, yhdistykselle tai muulle henkilöiden yhdistelmälle, suoraan tai välillisesti tai minkä tahansa edustajan, työntekijän, osakkeenomistajan, toimihenkilön tai muun henkilön tai minkään tytäryrityksen välityksellä, jolla on 18 tai 19 jakson määräysten mukainen lupa, ei myönnetä lisenssi tämän kohdan mukaisesti.

Kaupungeissa, jotka äänestävät pykälän 11 ​​mukaisesti lupien myöntämisestä kaikkien alkoholijuomien myyntiin, voidaan kuitenkin myöntää erityislupia tämän pykälän nojalla vain viinien tai mallasjuomien tai molempien myyntiin. Lupaviranomaiset voivat kieltäytyä myöntämästä tämän pykälän mukaisia ​​lupia kaupunkiensa tietyillä maantieteellisillä alueilla, jos naapuruston luonne voi oikeuttaa tällaisen epäämisen.

Kaikki tämän pykälän mukaisesti luvanhaltijan myymät mallasjuomat, jotka sisältävät enintään kolme ja kaksi kymmenesosaa alkoholia painosta, on nimenomaisesti myytävä sellaisenaan.

Mitään mallasjuomaa ei saa myydä hanasta, hanasta tai muusta valutuslaitteesta hanavedessä, ellei sellaiseen laitteeseen tai siihen kiinnitetä selvästi luettavalla kirjaimella myytävän mallasjuoman merkkiä tai kauppanimeä.

Kaikissa kaupungeissa, joissa tämän pykälän mukaisten lupien myöntäminen alkoholijuomien tai viinien ja mallasjuomien myyntiin on sallittu, paikalliset lupaviranomaiset voivat myöntää henkilölle yleisen toimipaikan toimiluvan edellyttäen, että toimikunnan ennakkohyväksyntä , joka antaa hänelle luvan myydä alkoholijuomia ilman ruokaa asiakkaille ja asiakkaille, joihin sovelletaan tämän luvun kaikkia muita asiaankuuluvia säännöksiä, edellyttäen, että tällaisia ​​juomia myydään ja juodaan sellaisissa tiloissa, jotka lupaviranomaiset voivat kirjallisesti hyväksyä. Paikallinen lupaviranomainen määrää tällaisen yleisen toimitilaluvan vuotuisen lupamaksun. Pykälän 11 ​​soveltamiseksi puoltavaa ääntä osa-alueelle A tai B pidetään valtuutuksena yleisten toimitilojen toimilupien myöntämiseen kaupungissa tai paikkakunnalla.

Tämän pykälän mukaisen luvan saanut tavallinen muonitus voi järjestää paikan päällä näyteviinin tai mallasjuoman maistelua; edellyttäen kuitenkin, että tällainen lisenssinsaaja ei saa tilata viiniä tai maltaita muuhun kuin tilojen kulutukseen; ja edellytetään lisäksi, että kaikki tällaiset viininmaistajaiset rajoitetaan yhteen unssiin annosta kohti ja minkä tahansa tällaisen mallasjuoman maistelun enimmäismäärä on kaksi unssia annosta kohden, ja ruoka on tarjottava minkä tahansa tällaisen viinin tai mallasjuoman maistamisen yhteydessä.

Missä tahansa kaupungissa tai kylässä, joka äänestää tämän kohdan määräysten hyväksymisen puolesta, tavallinen muonittaja, jolla on tämän jakson mukainen lupa myydä viinejä ja mallasjuomia, voi kirjallisella luvalla myös myydä liköörejä ja juomia mainitun luvan mukaisesti, edellyttäen, kuitenkin kaikkiin muihin tämän luvun lupamääräyksiin.

Tavallinen muonittaja, jolla on lupa kaikkien alkoholijuomien myyntiin tai jolla on lupa viinien ja mallasjuomien myyntiin ja jolla on myös tämän pykälän mukainen kirjallinen lupa myydä luvansa nojalla liköörejä ja sydänjuomia, voi tarjota paikan päällä näyte liköörien ja sydämen juomien maistelua; edellyttäen kuitenkin, että lisenssinsaaja ei saa pyytää tilauksia likööreistä ja sydämellisistä juomista muualle kuin toimitilojen kulutukseen; ja edellyttäen lisäksi, että tällaisten liköörien ja sydämenjuomien maistelu on rajoitettu 0,25 unssiin annosta kohden ja ruoka on tarjottava yhdessä liköörien ja sydämen juomien maistamisen kanssa.

Kaikkien alkoholijuomien myyntiluvan omaava yhteinen muonitus voi järjestää paikan päällä alkoholijuomien näytemaistelua; edellyttäen kuitenkin, että luvanhaltija ei saa tilata alkoholijuomia muualle kuin toimitiloihin; ja edellyttäen lisäksi, että alkoholijuomien, muiden kuin viinien ja mallasjuomien, maistelu on rajoitettu 0,25 unssiin annosta kohti ja ruoka on tarjottava alkoholijuomien maistelun yhteydessä.

Lisenssiä ei myönnetä tai uusita tämän jakson mukaisesti ennen kuin hakija tai lisenssinsaaja toimittaa todisteen alkoholioikeudellisen vastuuvakuutuksen kattavuudesta ruumiinvamman tai kuoleman varalta vähintään 250 000 dollaria yhden henkilön loukkaantumisen tai kuoleman vuoksi ja 500 000 dollaria yhden onnettomuuden vuoksi, joka on johtanut useamman kuin yhden henkilön loukkaantumiseen tai kuolemaan. Tämän pykälän edellyttämä vakuutusturva on todistettava toimittamalla vakuutustodistus paikallisen lupaviranomaisen hyväksymässä muodossa. Vakuutukseen sovelletaan yleisten lakien 175A luvun 5 ja 6 §:ää.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated: 06/06/2023

Views: 5241

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.