Check Bounce Case Sec 138 | Toimivalta valituksen jättämiselle (2023)

Termi "neuvoteltavissa oleva" tarkoittaa "siirtoa hyväksymällä tai toimittamalla" ja termi "väline" tarkoittaa "mitä tahansa kirjallista oikeudellista asiakirjaa, joka on laadittu kenen tahansa henkilön hyväksi. Tästä syystä siirtokelpoiset instrumentit ovat kirjallisia lausuntoja, jotka viittaavat rahan maksamiseen joko vaadittaessa tai tietyn ajanjakson sisällä ja joissa on ostajan/maksajan nimi.

Jos sinulla on asiaan liittyvä oikeudellinen asia, ole hyväLähetä vaatimuksesianonyymisti ja saat ilmaisia ​​ehdotuksia TAIEtsi lakimiestäja varaa ilmainen aika suoraan.

Historiaa ja taustaa

Intiassa,Negotiable Instruments Act, 1881Kodifioi laki, joka koskee siirtokelpoisia arvopapereita koskevia liiketoimia. Kuten voidaan nähdä, tämä on brittiläisen aikakauden aikana hyväksytty laki, joka jatkuu tähän päivään asti säätelemään taloudellisia liiketoimia.

On olemassa erilaisia ​​siirtokelpoisia välineitä; kuten sekit, velkakirjat, vekselit, setelit jne. Päivittäisissä liiketoimissa shekki on kuitenkin yrityksissä nykyään eniten käytetty siirtokelpoinen instrumentti ja aktiivisen käytön vuoksi ihmiset joutuvat usein vaikeuksiin ja löytävät kyselyitä kuten mitä tehdä, jos sekki pomppii, kuinka sekin palautustapaus tallennetaan, sekin poistumistapauksen toimivalta, shekin lainkäyttöalue jne. Joten, tässä artikkelissa aiomme keskustella joistakin tärkeistä tiedoista shekin sidotuksesta tai shekin häpeästä ja myöstoimivalta tehdä 138 valitustaiSekin poistumistapauksen lainkäyttövalta.

Tarkistukset

Lain 6 § määrittelee shekin tietylle pankkiirille nostetun vekselin, jota ei ole ilmaistu maksettavaksi muutoin kuin vaadittaessa, ja se sisältää sähköisen kuvan "katkaistu shekki" ja "sähköisessä muodossa oleva sekki".

"sekin" osapuolet

Laatikko – Sekin valmistaja.

Drawee – ohjataanko henkilö siten maksamaan.

Maksunsaaja – Onko välineessä nimetty henkilö, jolle tai jonka toimeksiantoon rahat väline ohjataan maksettavaksi.

Sekin haltija – Sekin haltija tarkoittaa henkilöä, jolla on omissa nimissään oikeus saada se hallussa ja saada tai periä siitä maksettava summa sen osapuolilta.

Sekin häpeä

Vuoden 1988 lakimuutokseen lisättiin 138 §. Sekkien häpeäminen 138 § kattaa säännökset kirjanpitotilillä olevien varojen riittämättömyydestä yms. Pankki maksaa velkansa maksunsaajalle sekillä ja kun pankki palauttaa shekin maksamattomana, koska sekin tilin saldo on riittämätön, velka/velka jää maksajalle ja summa jää maksamatta. Tämä tunnetaan shekin häpeänä Sekin palauttaminen voi johtua siitä, että tilillä ei ole riittävästi varoja tai pankin maksamaan sovitun summan raja ylittyy. Tällainen kenen tahansa henkilön laiminlyönti aiheuttaa mainitun säännöksen mukaisen vastuun. Lain 142 § koskee rikosten tunnistamista rikosprosessilain 1973 ("CRPC") säännösten mukaisesti.

Millä tuomioistuimella on alueellinen toimivalta käsitellä Dishonor of Checkin valitus

Ennen vuotta 1988 siinä tapauksessa, että shekkiä ei noudatettu esittämisen yhteydessä, ainoa lain mukainen oikeuskeino oli nostaa siviilikanne tuomioistuimessa rikoksentekijää vastaan. Tällä korjaustoimella ei kuitenkaan ollut toivottua pelotevaikutusta rikoksentekijöihin, ja tarkastukset alkoivat menettää uskottavuuttaan. Tästä syystä lakia muutettiin useita kertoja tiukempien säännösten sisällyttämiseksi shekin häpeän torjumiseksi.

Pankkitoimintaa, julkisia rahoituslaitoksia ja siirtokelpoisia instrumentteja koskeva laki (muutos) vuodelta 1988 muutti lakia siten, että sekkien kunnianloukkauksesta tuli rikosoikeudellinen vastuu, ja rikoksentekijät tuomittiin vankeusrangaistukseen, jonka pituus voi olla 1 (yksi) vuosi, tai sakkolla, joka voi olla kaksinkertainen sekin summaan tai molemmilla. Vuoden 2002 siirtokelpoisista instrumenteista (muutos- ja sekalaiset säännökset) annettu laki pidentää vankeusrangaistusta edelleen enintään 2 (kaksi) vuoteen.

Valituksen tekeminen lain 138 §:n mukaisesti

Valituksen tekemiseksi valituksen tekijän on noudatettava näitä vaiheita;

1. Sekkien häpeä:

Kantelijan olisi pitänyt tallettaa omaksi edukseen nostettu sekki, joka on palautettu maksamatta tai se on hylätty seuraavista syistä:

 • varojen riittämättömyys laatikon tilillä;

 • Maksun pysäytysohjeiden antaminen saajapankille;

 • Sekin määrä ylittää pankkipankin kanssa sovitun sopimuksen.

2. Maksupyyntö:

Oikeudellinen huomautus shekin pettämisestä on tarpeen ennen toimenpiteitä. Tässä laissa säädetään, että kun sekki on rikottu, on (rekisteröidyllä AD) lähetettävä ilmoitus pankin saajalle 30 päivän kuluessa muistion vastaanottamisesta nostajan pankilta. shekki on häpeällinen. Lähetettävässä shekin kunniattomuusilmoituksessa tulee mainita seuraavat seikat;

 • Myönnetty shekki esitettiin maksettavaksi pankissa;

 • Sekki on sittemmin rikottu saajan pankin ilmoittamasta syystä (jonka pitäisi olla mikä tahansa edellä kohdassa 1 mainituista kolmesta syystä);

 • Sekkiin kirjoitetun summan maksupyyntö 15 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Kun olet lähettänyt oikeudellisen huomautuksen shekin kunnianloukkauksesta, on otettava seuraava askel.

3. Valituksen tekeminen:

Jos ilmoituksen vastaanottamisen yhteydessä maksaja vaikenee tai kieltäytyy maksamasta rahoja 15 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, on rikosilmoitus nostettua ("syytetty") vastaan ​​tehtävä määräajassa. seuraavat 30 päivää laatikolle annetun määräajan päättymisestä.

4. Valituksen tekopaikka:

Valituksen tekopaikka määräytyy jonkin seuraavista seikoista:

 • sen pankin paikka, johon sekki on nostettu;

 • Paikka, jossa sekki esitetään pankille ja se häpäisee;

 • kantelijan asuinpaikka/liiketoiminta;

 • Syytetyn asuinpaikka/liiketoiminta;

 • Paikka, josta ilmoitus lähetetään sekin laatikkoon, jossa sekin määrää vaaditaan.

5. Rikosilmoituksen sisältö:

Valitus should sisältää täydelliset tiedot valittajasta, syytetystä, yksityiskohdat liiketoimesta, yksityiskohdat syytetylle lähetetystä ilmoituksesta,tarkista palautusoikeusclakäyttö, vanhentumislauseke, rukoukset, joissa pyydetään korvausta ja rangaistusta syytetylle. Valitukseen tulee liittää myös kaikki tärkeät liitteet eli luettelo todistajista, luettelo kaikista alkuperäisistä asiakirjoista ja jäljennöksistä, hallituksen päätös, joka antaa henkilölle valtuudet tehdä valitus yrityksen puolesta (tarvittaessa) jne.

6. Haasteen antaminen:

Kun valitus on jätetty ja kaikki menettelylliset seikat on saatu päätökseen, tuomarin, jolle valitus on jätetty, on tarkastettava asiakirjat ja myöhemmän tarkastuksen jälkeen haettava syytettyä vastaan.

7. Postitus – Haasteen antaminen:

Haaste on annettu, syytetty voi saapua paikalle tai olla saapumatta.

Syytetyn ilmestyessä; Syytetyn valitus tallennetaan ja menettely suoritetaan rikoslain 262 ja 265 §:n mukaisesti.

Jos syytetty ei ilmesty; Syytettyä vastaan ​​annetaan takuita koskeva määräys. Jopa tämän jälkeen, jos syytetty ei saavu paikalle, annetaan ei-takuttava määräys. Jos syytetty saapuu paikalle, menettely on sama kuin haasteen antamisessa.

Jos syytetty ei kuitenkaan pysty varmistamaan läsnäoloaan, syytetyn on tuomioistuimen määräyksellä julistettava pakenemaan ja siitä on annettava ilmoitus paikallisessa sanomalehdessä. Syytetyn omaisuus takavarikoidaan ja myydään julkisella huutokaupalla. Valittaja voi periä maksunsa myyntituloista.

8. Tilaukset:

Tuomioistuin voi osapuolia kuultuaan antaa minkä tahansa seuraavista määräyksistä:

 • Syytetty voidaan vapauttaa kaikista syytteistä; tai

 • Syytetty voidaan todeta syylliseksi rikokseen, joka on tehty lain 138 §:n nojalla, ja häntä rangaistaan ​​seuraavasti;

 • vankeus enintään kaksi vuotta; tai

 • rahasakko, joka voi ulottua kaksinkertaiseen shekin määrään; tai

 • sekä vankeusrangaistus että sakko; tai

 • maksamatta petetyn shekin summan kantelijalle.

N. Harihara Krishnan v. J. Thomas

Korkein oikeus katsoi äskettäin antamassaan tuomiossa, että jos yhtiötä ei sisällytetä syytettynä valitukseen, joka on jätetty siirtokelpoisia instrumentteja koskevan lain (Negotiable Instruments Act) 138 §:n, 1881, yrityksen myöntämän shekin kunnianloukkauksen vuoksi, olisi kohtalokasta tällaisen yrityksen syytteeseenpano, vaikka sekin allekirjoittajaa vastaan ​​tehty valitus olisi asianmukaisesti täytetty.

Kyseisessä tapauksessa shekin allekirjoitti valittaja Harihara Krishnan ("valittaja"), joka valtuutettiin allekirjoittamaan Dakshin Granites Pvt.:n puolesta. Ltd. ("Yritys"), joka on laatikkoyhtiö. Kun shekki hylättiin, kantelija J. Thomas ("vastaaja") teki NI-lain 138 §:n mukaisen valituksen valittajaa vastaan. Hän ei kuitenkaan tehnyt valitusta Yhtiöstä. On tärkeää huomata, että valittaja nosti sekin Yhtiön puolesta, jolloin yhtiöstä tuli sekin saaja.

Vastaaja yritti sittemmin vedota yhtiöön valitukseen, jonka käräjäoikeus myönsi. Valittaja valitti tätä vastaan ​​High Courtiin, jossa todettiin, että hakemus on jätetty vanhentumisajan umpeutumisen jälkeen, mikä myös ratkaisi vastaajan. Tämän jälkeen valittaja valitti hovioikeuteen, joka kumosi molemmat määräykset.

Hovioikeus nojautui aikaisempaan tuomioonAneetha Hada v. Godfather Travels & Tours Private Limitedjoka oli päätynyt "vastustamattomaan johtopäätökseen, että lain 141 §:n mukaisen syytteen ylläpitämiseksi yrityksen nostaminen syytetyksi on välttämätöntä". 138 §:n mukainen rikos on henkilökohtainen, joten syytteeseen ei voida ryhtyä ilman, että syytetty on osapuolena siinä.

Korkein oikeus huomautti lisäksi, että päätös liittyy suurelta osin menettelyllisiin näkökohtiin, jotka koskevat syytteiden aloittamista ja jatkamista shekin kunnianloukkauksesta. Kun sekki nostetaan yrityksen puolesta, sen on välttämättä oltava valtuutetun allekirjoittajan (johtajan, toimihenkilön tai muun sopivan henkilön) allekirjoittama, joten kanteen nostamisen yhteydessä ei riitä, että yhtiötä vastaan ​​nostetaan valittaa varsinaista allekirjoittajaa vastaan, vaan nostaa kanteen (määrätyssä ajassa) myös yhtiötä vastaan. Tässä esillä olevassa asiassa Vastaaja teki Yhtiöstä kanteen osapuolena, mutta viivästys oli 1211 päivää. Lopuksi korkein oikeus oli huolissaan kysymyksestä, voidaanko valittajan viivästystä Yhtiön vetoamisessa hyväksyä, mihin se vastasi kieltävästi ja valittajan tekemä valitus hyväksyttiin.

Skenaario vuoden 2015 muutoksen jälkeen

Toimivalta 138 valituksen tekemiseenshekin pomppimistapaukset on nyt muuttanutNeuvotiable Instruments (Muutos) Act, 2015("Muutoslaki"), joka tuli voimaan 15. kesäkuuta 2015. Tämän muutoslain mukaan 138 §:n mukainen shekin kunnianloukkaustapausSekin kunnianloukkausasia on täytettävä oikeudessat lain 141(1) ja 142(2) säännösten mukaisesti ja jopa kaikki vireillä olevat shekkipalautteetmyös siirretään tuomioistuimille tämän muutoslain mukaisesti. Muutoslaissa todetaan, että jos sekki toimitetaan tilin kautta, asian käsittelee tuomioistuin, jolla on paikallinen toimivalta sen sivukonttorin suhteen, jossa maksunsaaja tai haltija ylläpitää tiliä. Jos siirto tehdään toisin, saajapankkiin toimivaltainen tuomioistuin käsittelee asian. Muutoslaki edellyttää lisäksi, että kaikki myöhemmät 138 §:stä johtuvat, samaa laatikkoa koskevat valitukset on jätettävä samaan tuomioistuimeen kuin ensimmäinen valitus, jos se on edelleen vireillä tuomioistuimessa, riippumatta siitä, toimitettiinko kyseiset sekit noudettavaksi vai esitettiinkö ne. maksua varten kyseisen tuomioistuimen alueella

Tämä muutoslaki korvasi korkeimman oikeuden tuomion asiassa Dashrath Rupsingh Rathod vastaan ​​Maharashtran osavaltio. Tässä tapauksessa korkeimman oikeuden 3 tuomarin tuomaristo oli katsonut, että shekin palautusta koskeva asia voidaan panna vireille vain tuomioistuimessa, jolla on alueellinen toimivalta sen paikan suhteen, jossa sekki on arvostettu.

Useat herättivät tästä hankaluuksia, koska sekin saajan piti tehdä rikosilmoitus paikkaan, jossa sekin laskuttajalla on pankkitili. Nyt oikeudellinen asema on kuitenkin täysin muuttunut, mikä voidaan hyvin ymmärtää seuraavasta tapauksesta;

Bridgestone India Pvt.Ltd. Vs. Inderpal Singh;

Seuraavassa tapauksessa Bridgestone India Pvt. Ltd. ("vetoomuksen esittäjä") oli nostanut kanteen Inderpal Singhiä ("vastaaja") vastaan ​​Chandigarhissa sijaitsevan pankin shekin kunnianloukkauksesta. Sekki esitettiin Indoren pankissa, jossa vetoomuksen esittäjä asuu, ja sen kunniaksi annettiin myöhemmin kunnia. Vastaajaa vastaan ​​tehtiin hakemus. Vastaaja rukoili tuomioistuinta, että Indoren tuomioistuimella ei ollut toimivaltaa käsitellä tätä edellä mainittua menettelyä, minkä lopulta hyväksyi tuomioistuin, joka sovelsi Dashrath Rupsingh Rathod -tapausta, jossa todettiin, että toimivalta on vain sillä tuomioistuimella, jonka lainkäyttöalueella alkuperäinen saajapankki sijaitsi, mikä on Chandigarh tässä tapauksessa.

Hakija valitti määräyksestä korkeimpaan oikeuteen. Tuomioistuin katsoi, että uudella asetuksella on toimivalta aloittaa 138 §:n mukainen menettely, muun muassa sen tuomioistuimen alueellisella tuomiovallalla, jolle sekki toimitetaan perittäväksi (pankin sivukonttorin tilin kautta, jolla maksunsaaja tai haltija aikanaan pitää tiliä) . Sen vuoksi seuraavassa tapauksessa 142 §:n 1 momentin a alakohta antaa Indoren tuomioistuimelle toimivallan hoitaa edellä mainitut menettelyt, eikä asiassa Dashrath Rupsingh Rathod annettu tuomio ole millään tavalla vetoomuksen esittäjälle sikäli, että se on alueellisella toimivallalla. häpeästä nouseva menettely on Tarkista.

Johtopäätös

Lain 138 § suojelee maksunsaajaa maksajan laittomalta teolta. Koska sekit ovat yleisesti käytetty väline liike-elämässä, pankkisektoria on suojeltava. Sillä ei pyritä ainoastaan ​​tapausten nopeaan käsittelyyn, vaan myös tuomaan pyhyyttä järjestelmään pyrkimällä hillitsemään maksujen laiminlyöntejä, ja se on antanut maksunsaajalle valtuudet nostaa maksutapahtumien tarkkuutta.

Tarvitsetko ilmaista oikeudellista neuvontaa tai apua verkossa?


Kaikissa rikoslakiin liittyvissä asioissa, kiitosLähetä vaatimuksesianonyymisti ja hanki ilmaisia ​​ehdotuksia TAI löydäParhaat rikosoikeudelliset lakimiehetja varaa ilmainen aika suoraan.


References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 07/02/2023

Views: 5237

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.